ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erase from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erase from*, -erase from-

erase from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erase from (phrv.) ลบออก See also: เอาออก, ขีดฆ่าออก Syn. delete from, leave out, miss out, omit from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What if you could erase from your mind you've seen a humanbody and then you saw one?หากคุณสามารถลบภาพจากใจของคุณที่เคยเห็น เช่นคุณเห็นร่างกายมุนษย์ และเมื่อคุณเห็นครั้งแรก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erase from
Back to top