ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*equinimity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น equinimity, -equinimity-

*equinimity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equinimity (n.) ความสงบเงียบ See also: ความสงบ, ความเยือกเย็น Syn. composure, calmness, tranquility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *equinimity*
Back to top