ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equilateral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equilateral*, -equilateral-

equilateral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equilateral (adj.) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
equilateraladj.,n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equilateral hyperbolaไฮเพอร์โบลาแกนเท่า [มีความหมายเหมือนกับ equiangular hyperbola และ rectangular hyperbola] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
equilateral triangleรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า, รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (n.) equilateral triangle Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า
สามเหลี่ยมด้านเท่า (n.) equilateral triangle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arranged as an equilateral triangleให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
We're looking for an equilateral triangle,เรากำลังมองหาสามเหลี่ยมด้านเท่ากันนะ
According to the book, the expression triangle is equilateral, putting it here.ที่นี่ไง อ้างอิงจากหนังสือ รูปสามเหลี่ยมแสดงเป็นด้านเท่ากันหมด,

equilateral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
等边三角形[děng biān sān jiǎo xíng, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 等边三角形 / 等邊三角形] equilateral triangle

equilateral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
正三角形[せいさんかくけい;せいさんかっけい, seisankakukei ; seisankakkei] (n) equilateral triangle; regular triangle
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle

equilateral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮเพอร์โบลาแกนเท่า[n. exp.] (haiphoēbōlā) EN: equilateral hyperbola FR:
รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: equilateral polygone FR: polygone équilatéral [m]
รูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: equilateral polygone FR: polygone équilatéral [m]
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: equilateral triangle FR: triangle équilatéral [m]
สามเหลี่ยมด้านเท่า[n.] (sāmlīemdānt) EN: equilateral triangle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equilateral
Back to top