ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

equestrian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *equestrian*, -equestrian-

equestrian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
equestrian (adj.) ที่เกี่ยวกับการขี่ม้า See also: ซึ่งเกี่ยวกับม้า
equestrian (n.) นักขี่ม้า See also: ผู้ที่สามารถขี่ม้าได้อย่างชำนาญ Syn. horseman
English-Thai: HOPE Dictionary
equestrian(อีเควส'เทรียน) adj. เกี่ยวกับนักขี่ม้า,เกี่ยวกับเทคนิคการขี่ม้า,ซึ่งอยู่บนหลังม้า n. คนขี่ม้า, See also: equestrianism n. ดูequestrian
English-Thai: Nontri Dictionary
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At least I wasn't watching it with the rest of the equestrian team.อย่างน้อยผมก็ไม่ได้ดู กับพวกนักกีฬาขี่ม้าทั้งทีม
They have some equestrian thing in Santa Barbara.พวกเขาต้องจัดการ เรื่องม้าที่ซานตาบาบารา
Yeah, because you had to open your big mouth and mention your amazing summer at equestrian camp-- which, by the way, was news to me.ใช่ เพราะเธอนะพูดมาก ต้องพูดออกมาว่าเคยเข้าแคมป์ขี่ม้า ซึ่งดูเหมือนฉันจะไม่เคยรู้มาก่อน
Yeah, I was the captain of the equestrian club my semester in Barcelona.คะ ฉันเคยเป็นกับตันชมรมขี่ม้า ช่วงครึ่งปีการศึกษาในบาร์เซลโลน่า
Daniel mentioned that you were captain of an equestrian team in Barcelona.แดลเนียลบอกว่าเธอเป็นกับตัน... ชมรมขี่ม้าตอนอยู่บาร์เซลโลเนีย
I forgot you're Equestrian Barbie.ฉันลืมไปว่า เธอเป็นแม่ตุ๊กตานักขี่ม้า
You know, like, uh, uh... uh, high-heeled galoshes or, um, equestrian underwear-- what?เธอรู้ไหม พวก... รองเท้ายางกันน้ำส้นสูง ชุดชั้นในสำหรับขี่ม้า...
I can see why you don't feel like socializing with your father, but why would you insist on keeping your attendance at an equestrian event a secret?ฉันสามารถเห็นว่าทำไมเธอถึงไม่ชอบคบค้าสมาคมกับพ่อ แต่ทำไมเธอถึงอยากให้เก็บเรื่องที่เธอเข้าร่วม ที่งานขี่ม้าไว้เป็นความลับ
You know, I've been considering an equestrian *** for my next line, and I want you to introduce me to those women in the fabulous fascinators.คุณรู้ใช่ไหม ฉันเคยคิดเกี่ยวกับนักขี่ม้า และในอนาคตต่อไป ฉันอยากให้คุณแนะนำฉัน กับสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์พวกนั้น
There was an accident at the equestrian center.มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ ศูนย์แข่งม้า
Jan Di, do you want to join our equestrians club?จันดี คุณต้องการเข้าร่วม equestrians คลับไหม

equestrian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骑射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, 骑射 / 騎射] equestrian archery; riding and shooting
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, 马术 / 馬術] equestrianism; horsemanship
骑术[qí shù, ㄑㄧˊ ㄕㄨˋ, 骑术 / 騎術] equestrianism; horsemanship

equestrian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲馬[きょくば, kyokuba] (n) circus; equestrian feats
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P)
騎射[きしゃ, kisha] (n,vs) shooting on horseback; equestrian archery
騎馬民族[きばみんぞく, kibaminzoku] (n) an equestrian tribe

equestrian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลานพระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Lān Phrabor) EN: Equestrian Plaza FR:
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phrabørom R) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn FR:

equestrian ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pferdesport {m}equestrian sport

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า equestrian
Back to top