ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enquire of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enquire of*, -enquire of-

enquire of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enquire of (phrv.) ถาม See also: สอบถาม Syn. inquire of

enquire of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
問い質す;問いただす;問い正す(iK)[といただす, toitadasu] (v5s,vt) to enquire of someone about something (inquire); to question
正す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (1) (also written as 訂す in the case of textual errors) to correct; to reform; to amend; to redress; (2) (See 襟を正す) to adjust; to straighten; (3) (See 糺す) to ascertain; to confirm; to verify; to make sure of; (4) (See 質す) to enquire of someone about something (inquire); to question; (P)
質す[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問い質す) to enquire of someone about something (inquire); to question

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enquire of
Back to top