ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlistment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlistment*, -enlistment-

enlistment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlistment (n.) การเข้าเป็นทหาร See also: การสมัครเป็นทหาร Syn. conscription, levy
English-Thai: HOPE Dictionary
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกณฑ์ (n.) enlistment See also: enrollment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just wanna push back the enlistment dateไม่น่าเป็นไปได้ ผมต้องการเลื่อนเวลา เข้าสมัครเป็นทหารเกณฑ์ครับ
You know it`s illegal to lie on the enlistment form.นายก็รูัว่ามันผิดกฎหมาย /Nที่โกหกข้อมูลสมัครเกณฑ์ทหาร
The enlistment lines have been around the block since your picture hit the newsstands.ที่วางขายไปทุกหัวมุมถนน รูปนายลงทุกแผงหนังสิอพิมพ์
Denied enlistment due to poor hearth,ทหารปฏิเสธเนื่องจากครอบครัวยากจน
Well not to enlistmentดีนะ ที่ไม่ใช่ก่อนเกณฑ์ทหารอ่ะ
My enlistment's up in July.ผมจะต้องปลดประจำการในเดือนกรกฎาคม
DOD's offering a very generous reenlistment package, plus a promotion, that could pull his family out of the shitter.หน่วยงานมีแผนที่จะให้เค้ากลับเข้ามาประจำการ พร้อมทั้งเลื่อนขั้นด้วย มันน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาการเงินที่พวกเค้ามีอยู่นะ
A few months into his enlistment,2-3 เดือนหลังจากเข้าเป็นทหาร
They made sure that you didn't get pregnant during your enlistment.พวกเขาคอยระวังไม่ให้นายท้อง ตอนอยู่ในช่วงฝึกงาน

enlistment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P)
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlistment
Back to top