ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endothermic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endothermic*, -endothermic-

endothermic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endothermic (adj.) โดยมีปฏิกริยาที่ดูดซับความร้อน
endothermic (adj.) ที่เป็นสัตว์เลือดอุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endothermic reactionปฏิกิริยาแบบดูดกลืนความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endothermicพลังงานที่ต้องดูดเข้าไป,ปฏิกิริยาดูดความร้อน [การแพทย์]

endothermic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิกิริยาดูดความร้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: endothermic reaction FR: réaction endothermique [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endothermic
Back to top