ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endogenous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endogenous*, -endogenous-

endogenous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endogenous (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิต See also: ซึ่งเกิดขึ้นภายในเนื้อเยื่อ Ops. exogenous
endogenous (adj.) ไม่มีสาเหตุภายนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endogenousเกิดภายใน, จากภายใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]

endogenous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
内生的[nèi shēng de, ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄜ˙, 内生的 / 內生的] endogenous

endogenous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัวแปรในระบบ[n. exp.] (tūapraē nai) EN: endogenous variable FR: variable endogène [f]
ตัวแปรภายใน[n. exp.] (tūapraē phā) EN: endogenous variable FR: variable endogène [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endogenous
Back to top