ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endogamy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endogamy*, -endogamy-

endogamy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endogamy (n.) การแต่งงานของคนที่อยู่ในเผ่าเดียวกัน See also: การแต่งงานในหมู่ญาติมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
endogamyการสมรสในกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endogamy
Back to top