ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encryption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encryption*, -encryption-

encryption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encryption (n.) เปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัส See also: การนำข้อความมาทำให้เป็นรหัส
English-Thai: HOPE Dictionary
encryption(เอน' สคริพเชิน) n. การสร้างรหัสลับ, การนำข้อความมาเข้ารหัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encryptionการเข้ารหัสลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encryptionการเข้ารหัสลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ
Then the code got all weird. Encryption I've never seen.จากนั้นโค้ดทุกตัวก็ดูแปลกไป, เป็นการเข้ารหัสที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
Lock encryption of voice.- 7 ล๊อคการเข้ารหัสเสียง
"Disengage voice encryption lock. "ปลดล๊อคการเข้ารหัสด้วยเสียง
Yes, we collaborated on the initial encryption codes.เราเคยช่วยกันคิดเรื่องการเข้ารหัส
The encryption had not been broken.ยังไม่มีใครถอดรหัสได้
Still need that encryption key.กำลังดำเนินการเอาข้อความเข้ารหัสอยู่ครับ.
Which is not actually accurate because they're not really levels of encryption so much as packets of information all encrypted with a new layer of protection that... that you really don't need to know about.ซึ่งจะไม่สามารถคำนวนค่าที่ต้องได้. เป็นเพราะพวกมันไม่ใช่ระดับชั้นที่แท้จริงซึ่งมันเป็นจำนวนมาก. อย่างกับแพ็คข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเข้ารหัสมีพื้นที่ใหม่ในการป้องกันตัวเองซึ่ง..
But according to the encryption code...แต่จากข้อมูลที่เข้ารหัสไว้...
Make sure we have the same encryption codes.ทำให้แน่ใจว่า เรามีการเข้ารหัสที่ตรงกันทั้งหมด
I mean, the encryption and system awareness codes are tactically equivalent to anything we had at the Pentagon.มันมีการเข้ารหัสลับ และระบบการเฝ้าระวังของมัน ใช้วิธีการเดียวกันเป๊ะ กับที่เราเจอในเพนตากอน
We need all protocols and encryption keys transferred to us immediately.เราต้องการแผนขั้นตอนทั้งหมดเเละรหัส ถ่ายโอนให้เราเดี๋ยวนี้

encryption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, 私人钥匙 / 私人鑰匙] private key (in encryption)

encryption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ暗号化規格[データあんごうかきかく, de-ta angoukakikaku] (n) {comp} Data Encryption Standard; DES
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] (n) {comp} public key encryption
共有鍵暗号方式[きょうゆうかぎあんごうほうしき, kyouyuukagiangouhoushiki] (n) {comp} shared key encryption
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] (n) {comp} encryption key
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] (n) {comp} encryption technology
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] (n) {comp} cryptography; encryption technology
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] (n) {comp} body part encryption indication
キーリング[, ki-ringu] (n) {comp} key ring (encryption)
暗号化[あんごうか, angouka] (n,vs) (1) encryption; encipherment; (2) password protection
暗証化[あんしょうか, anshouka] (n,vs) encryption; coding; password
翻訳(P);飜訳[ほんやく, honyaku] (n,vs) (1) translation; (2) de-encryption; deciphering; (3) rendering; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ暗号化規格[でえたあんごうかきく, deetaangoukakiku] data encryption standard (DES)
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption
暗号キー[あんごうキー, angou ki-] encryption key
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption)
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption)

encryption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเข้ารหัส[n.] (kān khao ra) EN: coding ; encoding ; encryption FR: codage [m]

encryption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschlüsselungsalgorithmus {m}encryption algorithm; encipherment algorithm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encryption
Back to top