ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encirclement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encirclement*, -encirclement-

encirclement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encirclement (n.) การล้อมวง See also: การล้อมรอบ Syn. enclosure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encirclementการโอบล้อม, การตีวงล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงล้อม (n.) encirclement

encirclement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
包囲[ほうい, houi] (n,adj-no,vs) siege; encirclement; envelopment; surrounding; besiegement; (P)
包囲網[ほういもう, houimou] (n) encirclement; encircling net; tight besiegement

encirclement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วงล้อม[n.] (wongløm) EN: encirclement FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encirclement
Back to top