ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encephalomyelitis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encephalomyelitis*, -encephalomyelitis-

encephalomyelitis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encephalomyelitis (n.) การที่สมองและไขสันหลังอักเสบ See also: การอักเสบของสมองและไขสันหลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
encephalomyelitisn. ภาวะสมองและไขสันหลังอักเสบ., See also: encephalomyelitic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encephalomyelitisสมองและไขสันหลังอักเสบ,ไขสันหลังอักเสบ,การอักเสบของสมองและไขสันหลัง,ไขสันหลังอักเสบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chronic fatigue syndrome (abbr.) คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis
ME (abbr.) คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis Syn. chronic fatigue syndrome

encephalomyelitis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急性散在性脳脊髄炎[きゅうせいさんざいせいのうせきずいえん, kyuuseisanzaiseinousekizuien] (n) acute disseminated encephalomyelitis; ADEM

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encephalomyelitis
Back to top