ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

empyema

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *empyema*, -empyema-

empyema ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
empyema (n.) การมีหนองคั่งอยู่ในโพรงของร่างกาย
English-Thai: HOPE Dictionary
empyema(เอมพิอี'มะ) n. การมีหนองเกิดขึ้นในโพรงของร่างกาย (เช่นในทรวงอก), See also: empyemic adj.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
empyemaหนองขัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Empyemaหนองขังภายใน,โพรงเยื่อหุ้มปอดมีหนอง,หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด,หนอง,หนองในช่องปอด,หนองภายในเยื่อหุ้มปอด,การมีหนอง,การเกิดหนองในโพรงหรือช่องว่างต่างๆ [การแพทย์]

empyema ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蓄膿症[ちくのうしょう, chikunoushou] (n) empyema

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า empyema
Back to top