ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emplane*, -emplane-

emplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emplane (vt.) ขึ้นเครื่องบิน See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. enplane
emplane (vi.) ขึ้นเครื่องบิน See also: ยินยอมให้ขึ้นเครื่องบิน Syn. enplane
English-Thai: HOPE Dictionary
emplane(เอมเพลน') vi. นั่งเครื่องบิน,ขึ้นเครื่องบิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emplane
Back to top