ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-emphatically-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emphatically, *emphatically*,

-emphatically- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, 并不 / 並不] not at all; emphatically not

-emphatically- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.)

-emphatically- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึกก้อง[adv.] (keukkøng) EN: resoundingly ; reverberantly ; emphatically FR:
พูดชัดถ้อยชัดคำ[v. exp.] (phūt chat t) EN: speak emphatically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -emphatically-
Back to top