ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emir*, -emir-

emir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emir (n.) ผู้ปกครองในประเทศอิสลามบางประเทศ See also: ประมุข, ผู้นำในประเทศอิสลามบางประเทศ
English-Thai: HOPE Dictionary
emir(อะเมียร์') n. หัวหน้าเผ่าอาหรับ,เจ้าชายอาหรับ,เจ้าเมืองอาหรับ, Syn. emeer
emiraten. ที่ทำการหรือตำแหน่งของemir
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do not become greedy, Emir Tambor.อย่าตะกละเกินไปนัก ผู้นำทัมบอร์
I'm afraid Emir Tambor refused to retreat in time.ข้าเกรงว่าผู้นำทัมบอร์ปฏิเสธที่จะล่าถอยให้ทันเวลา
My dinner canceled. the emir had to fly home--ดินเนอร์ของฉันถูกยกเลิก และ อีเมอร์ ต้องบินกลับบ้าน
Emir Tambor, our bombers are nearly ready for launch.ผู้นำทัมบอร์ ฝูงบินทิ้งระเบิดของเรา เกือบพร้อมทำการปล่อยแล้ว
Emir Tambor, why haven't you evacuated?ผู้นำทัมบอร์ ทำไมเจ้ายังไม่อพยพอีก?
Emiri, you are so concentrated on registering your Korean friend?เอมิลี่ เธอดูสนใจแต่เรื่องติดต่อเพื่อนชาวเกาหลีของเธอนะ
Admiring you so much, Emiri. A boyfriend waiting for you over there.ดีจังเลยน้าาา เอมิลี่ ที่มีแฟนรอเธออยู่ที่นั่น
Emiri, what did he say?เอมิลี่ เขาว่าไงบ้าง?
"Kusama Emiri's calling""สายเข้า... . คุซามะ เอมิลี่"
Emiri, why are you so nervous?เอมิลี่ ทำไมเธอถึงกังวลจัง?
Emiri, do you know the roosters' "Pecking Order"?เอมิลี่ เธอเคยได้ยินเรื่องไก่ที่จิกกันเองไหม
The Japan Korea Sign Language meeting I where met Emiri for the first time... a deaf violinist do you remember?การประชุมเรื่องภาษามือของญี่ปุ่นและเกาหลี ที่ผมพบเอมิลี่เป็นครั้งแรก... . มีนักไวโอลินหูหนวกคนหนึ่ง

emir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃米尔[āi mǐ ěr, ㄞ ㄇㄧˇ ㄦˇ, 埃米尔 / 埃米爾] emir
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 酋长国 / 酋長國] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 阿联酋航空 / 阿聯酋航空] Emirates airline
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国

emir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
してみると;してみれば[, shitemiruto ; shitemireba] (exp) then; in that case; considering; if that is the case; if so
セミロング[, semirongu] (n) shoulder length hair (wasei
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
やって見る;遣ってみる;遣って見る[やってみる, yattemiru] (exp,v1) to have a go; to try and do (something); to take a chance with something
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
一目見る[ひとめみる, hitomemiru] (exp,v1) to give a glance (at); to take one look at
人の意向を当たって見る[ひとのいこうをあたってみる, hitonoikouwoatattemiru] (exp,v1) to sound out a person's thoughts
白い目で見る[しろいめでみる, shiroimedemiru] (exp,v1) to look coldly at; to turn a cold shoulder
聞いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring
色眼鏡で見る[いろめがねでみる, iromeganedemiru] (v1) to look at things from a biased viewpoint (biassed)
言ってみれば[いってみれば, ittemireba] (exp) in a manner of speaking; as it were; so to speak; if you like; per se
言われてみれば[いわれてみれば, iwaretemireba] (exp) now that you say that; now that you mention it
針魚;細魚;鱵[さより(gikun);はりお(針魚)(ok);サヨリ, sayori (gikun); hario ( hari sakana )(ok); sayori] (n) (uk) Japanese halfbeak (species of fish with elongated lower jaw) (Hemiramphus sajori); stickleback
首長国[しゅちょうこく, shuchoukoku] (n) emirate; sheikdom

emir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอมิเรตส์[n. prop.] (Ēmirēt = Ēm) EN: UAE FR: Émirats arabes unis [mpl]
หอน[v.] (høn) EN: howl ; bay ; whine ; growl FR: hurler ; aboyer ; glapir ; donner de la voix ; gémir ; grogner
จิงจ้อเขาขาด[n. exp.] (jingjø khāo) EN: Remirema bracteata FR: Remirema bracteata
แคชเมียร์[n. prop.] (Khaētmīa ) EN: Kashmir FR: Cachemire [m]
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan FR: se plaindre ; gémir
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
ปลาเข็มทะเล [n. exp.] (plā khem th) EN: Hemirhamphus far FR:
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: United Arab Emirates ; UAE FR:
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Āra) EN: United Arab Emirates (UAE) FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์ ; สายการบินเอมิเรตน์แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Emirates FR: Emirates
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) EN: tremble ; shiver ; shake FR: frissonner ; frémir

emir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emirat {n} | Emirate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emir
Back to top