ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emigrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emigrant*, -emigrant-

emigrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emigrant (n.) ผู้อพยพ See also: ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น
emigrant (n.) ผู้อพยพ
English-Thai: HOPE Dictionary
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emigrantผู้ย้ายถิ่นออก, ผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrantผู้ย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ย้ายถิ่น (n.) emigrant Syn. ผู้อพยพ

emigrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 侨 / 僑] emigrant; reside abroad

emigrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミグラント[, emiguranto] (n) (obsc) emigrant
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant
移住民[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P)

emigrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผีเสื้อหนอนคูนเหลือง[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Orange Emigrant FR:
ผีเสื้อหนอนคูนหนวดดำ[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Common Emigrant FR:
ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Lemon Emigrant FR:

emigrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussiedler {m}emigrant; refugee

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emigrant
Back to top