ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emetic*, -emetic-

emetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emetic (adj.) ซึ่งทำให้อาเจียน
emetic (n.) สิ่งที่ทำให้อาเจียน
English-Thai: HOPE Dictionary
emetic(อิเมท'ทิค) adj. ซึ่งทำให้อาเจียน. n. ยาทำให้อาเจียน
English-Thai: Nontri Dictionary
emetic(adj) ซึ่งทำให้อาเจียน,ซึ่งทำให้คลื่นเหียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emetic๑. -ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitive]๒. ยาอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitory] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emetic Factorsปัจจัยทำให้อาเจียน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, of course, there's the possibility of nausea although we'll prescribe an antiemetic and try to counteract that.และแน่นอน เป็นไปได้ที่จะมีอาการอาการคลื่นไส้อาเจียน ถึงแม้ว่าจะทานยายาปฏิชีวนะ และร่างการพยายามต่อต้าน
Well, realistically, it may just mean that we've got the antiemetics tuned right.เอ่อ อันที่จริงแล้ว ก็อาจจะหมายความว่านั่น ผลมาจากเราได้ให้ยาแก้อาเจียน
There's the antiemetic, the antitussive, the this, the that, not to mention the chemo itself.ยาแก้อาเจียน ยาบรรเทาอาการปวด ยานั่น ยานี่
I'm no stranger to memetic epidemiology.ฉันคุ้นเคยกับการแพร่ระบาดกันเป็นทอดๆดี
Then we'll track its progress through our social group and interpret the results through the competing academic prisms of memetic theory, algebraic gossip and epidemiology.แล้วเราก็มาสำรวจความคืบหน้าผ่านทางกลุ่มของเรา และประมวลผลผ่านปรึซึมแสดงความเปรียบเทียบ ของทฤษฎีมีม ข่าวลือทางพีชคณิตและแหล่งกำเนิด
Homemade emetic.ยาให้อาเจียนแบบทำเอง
That's the brain, strangely memetic though, wouldn't you say?อันนี้สิสมอง เหมือนมันล้อเลียนกันเลยว่าไหม

emetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催吐[cuī tǔ, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ, 催吐] emetic (to provoke vomiting)
催吐剂[cuī tǔ jì, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ, 催吐剂 / 催吐劑] emetic (to provoke vomiting)
瓜蒂[guā dì, ㄍㄨㄚ ㄉㄧˋ, 瓜蒂] stem of a melon; pedicel (stem) of melon, used as emetic in Chinese medicine

emetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
催吐薬[さいとやく, saitoyaku] (n) (See 吐剤) emetic
吐き薬;吐薬[はきぐすり, hakigusuri] (n) (See 催吐薬,吐剤) emetic
吐剤[とざい, tozai] (n) an emetic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emetic
Back to top