ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emery*, -emery-

emery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emery (n.) ผงแร่ที่ใช้สำหรับขัดพื้นผิวสิ่งต่างๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
emery(เอม'เมอรี่) n. กากหรือผงแร่ใช้เป็นผงขัดกระดาษทรายหรือที่ลับมีด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กากกะรุน (n.) emery See also: corundum Syn. กากรุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It says "Emery Animal Hospital" on the side.เขียนว่าโรงพยาบาลสัตว์เอเมอรี่ ไว้ทางด้านหลังน่ะค่ะ
What, e cecemery?อะไรนะ ในสุสานนี่รึ?
Mr. Emery, I fix the plumbing.คุณเอเมอรี่ ผมซ่อมประปา
Mr. Emery, it's Lee again.คุณเอเมอรี่ ผมลีโทรมาอีก

emery ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
砂轮[shā lún, ㄕㄚ ㄌㄨㄣˊ, 砂轮 / 砂輪] grinding wheel; emery wheel
爱莫利维尔[Ài mò lì wéi ěr, ㄞˋ ㄇㄛˋ ㄌㄧˋ ㄨㄟˊ ㄦˇ, 爱莫利维尔 / 愛莫利維爾] Emeryville (city in California)

emery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメリー[, emeri-] (n) emery
エメリーペーパー[, emeri-pe-pa-] (n) emery paper
エメリーボード[, emeri-bo-do] (n) emery board
磨き紙[みがきがみ, migakigami] (n) emery paper
磨研紙[まけんし, makenshi] (n) emery paper
紙ヤスリ;紙やすり;紙鑢[かみヤスリ(紙ヤスリ);かみやすり(紙やすり;紙鑢), kami yasuri ( kami yasuri ); kamiyasuri ( kami yasuri ; kami yasuri )] (n) sandpaper; emery paper
金剛砂[こんごうしゃ, kongousha] (n) emery (powder)
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi)
エメリーズグレゴリー[, emeri-zuguregori-] (n) Emery's gregory (Stegastes emeryi)

emery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กากกะรุน[n.] (kākkarun) EN: emery FR:
กากรุน[n.] (kākrun) EN: Carborundum ; emery FR:
กระดาษทราย[n.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]

emery ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmirgelleinwand {f}emery cloth
Schmirgelpapier {n}emery paper
Schmirgelscheibe {f}emery wheel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emery
Back to top