ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emeritus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emeritus*, -emeritus-

emeritus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emeritus (adj.) ปลดเกษียณแล้วแต่ยังมีตำแหน่งเป็นเกียรติ Syn. retired
English-Thai: HOPE Dictionary
emeritus(อิเมอ'ริเทิส) adj.,n. (ผู้) ซึ่งปลดเกษียณแล้วแต่ยังคงตำแหน่ง เป็นเกียรติยศอยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
emeritus(adj) ซึ่งปลดเกษียณ,ที่ปลดชรา,นอกตำแหน่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And today we are proud to bestow upon Dr. Richard Nelson the title of Professor Emeritus.และในวันนี้เราก็ภูมิใจที่จะให้รางวัลแก่ ด็อกเตอร์ริชาร์ด เนลสัน อารัมภบท ถึงศาตราจารย์ผู้ปลดเกษียณ
Come on, it's not often your doctor gets emeritus.เถอะน่า ไม่บ่อยนักหรอก คุณด็อกเตอร์ผู้ปลดเกษียณ

emeritus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荣誉教授[róng yú jiào shòu, ㄖㄨㄥˊ ㄩˊ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, 荣誉教授 / 榮譽教授] emeritus professor
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
荣誉[róng yù, ㄖㄨㄥˊ ㄩˋ, 荣誉 / 榮譽] honor; emeritus

emeritus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名誉教授[めいよきょうじゅ, meiyokyouju] (n) emeritus professor

emeritus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:
ศาสตราจารย์กิตติคุณ[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:
ศาสตราจารย์กิตติเมธี[n. exp.] (sāttrājān k) EN: professor emeritus FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emeritus
Back to top