ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embrasure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embrasure*, -embrasure-

embrasure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embrasure (n.) ช่องกำแพงที่สร้างเพื่อให้สามารถยิงปืนลงมาได้ Syn. recess
English-Thai: HOPE Dictionary
embrasuren. ช่องกำแพง,ช่องกำแพงสำหรับยิงปืน.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embrasureช่อง(สามเหลี่ยม)ระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

embrasure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
砲門[ほうもん, houmon] (n) gunport; embrasure; muzzle

embrasure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame FR: cadre de porte [m] ; embrasure de porte [f] ; embrasure [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embrasure
Back to top