ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embezzler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embezzler*, -embezzler-

embezzler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embezzler (n.) ผู้ทุจริต See also: ผู้ยักยอก, คนฉ้อโกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Four to embezzlers, white-collar criminals, one to a rapist, one to a murderer.หนึ่งของไอ้บ้ากาม อีกหนึ่งของฆาตกร
Drug addict; embezzler;คนติดยา คนทุจริตโกงเงิน
Embezzler, drug dealer, and drug addict;นี่ก็ทุจริต นี่ก็คนค้ายา แล้วก็คนติดยาอีกคน... .
I've questioned a few embezzlers and some identity thieves.ผมต้องเป็นคนสอบสวนพวกทุจริตเเล้วก็โจรขโมยตัวตน

embezzler ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
横領者[おうりょうしゃ, ouryousha] (n) embezzler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embezzler
Back to top