ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eligible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eligible*, -eligible-

eligible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eligible (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม Syn. acceptable, gualified, suited
English-Thai: HOPE Dictionary
eligible(เอล'ลิจะเบิล) adj. ซึ่งมีสิทธิเข้ารับเลือก,เหมาะสม,เข้าเกณฑ์ -n. บุคคลที่มีสิทธิเข้ารับเลือก, See also: eligibly adv. ดูeligible, Syn. proper
English-Thai: Nontri Dictionary
eligible(adj) ซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือก,น่าเลือก,เหมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
eligibleมีสิทธิรับเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are not eligible to receive this rewardคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course you'll want to inject Posilac in every eligible cow as each cow is not treated is a lost income opportunity.แน่นอน คุณต้องอยากฉีดโพซิแลคให้วัวทุกตัวที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ (วิดีโอส่งเสริมการขายของมอนซานโต) เพราะวัวทุกตัวที่ไม่ได้ฉีดหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการทำรายได้
I'm one of the 10 most eligible bachelors in the city. Can you believe it?ฉันติดอันดับ 1 ใน 10 คนดังที่สุดในเมืองเซียวนะ นายเชื่อไหม
You'll be eligible for parole in half that time.สามารถยื่นขอทัณฑ์บนได้เมื่อรับโทษไปแล้วครึ่งหนึ่ง
You must pass the background check so you are eligible for written test... you know about this, right?นายต้องผ่านการตรวจสอบประวัติ นายถึงจะมีสิทธิ์สอบนะ นายก็รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้, นี่?
I'm eligible for the written test.ฉันต้องเตรียมสอบข้อเขียน
Ashley, unlucky girls... don't get asked out by one of Us Weekly's most eligible bachelors.แอชลี่ หญิงโชคร้าย ไม่มีทางถูกหนุ่มโสดที่เป็นที่ต้องการที่สุดในอเมริกาชวนเดทหรอก
And what about the video tours of eligible apartments?แล้วคลิปทัวร์อพาร์ตเม้นท์นั่นมันอะไรล่ะ
Come up and relieve your stress, and you'll be eligible for lots of prizes.ขึ้นมาและปลดปล่อยความเครียด และคุณจะได้รับรางวัลมากมาย
Not eligible for officers' training if you join direct from prison.คงจะไม่เหมาะที่จะไปเป็นตำรวจ ถ้าเพิ่งออกมาจากคุก
I have looked up such eligible Punjabi boys... that once she gets married, everything will be fine.ผมจะค้าหาหนุ่มปันจาบ ที่เหมาะสม... เมื่อหล่อนแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจะดีไปเอง
India tour, eligible grooms...all done.เที่ยวอินเดีย,เจ้าบ่าวที่เพรียบพร้อม... เสร็จสิ้นแล้ว
I heard you're an eligible bachelor. Not that you would ever tell me.ฉันได้ยินมาว่านายเป็นโสดแล้วเหรอ ไม่เห็นบอกกันมั่งเลย

eligible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, 合格] qualified; eligible (voter)

eligible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P)
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person
男ひでり;男旱り;男旱[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men
被選挙人[ひせんきょにん, hisenkyonin] (n) person eligible for elective office
適格である[てきかくである, tekikakudearu] (n) {comp} eligible
適格者[てきかくしゃ, tekikakusha] (n) qualified or eligible person
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
適格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible

eligible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีคุณสมบัติเหมาะสม[adj.] (mī khunnaso) EN: qualified ; eligible FR: qualifié
มีสิทธิ์[adj.] (mī sit) EN: eligible FR: qualifié
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[n. exp.] (phū mī sit ) EN: eligible voter ; elector ; constituent FR: électeur [m] ; électrice [f]
สามารถดำรงตำแหน่ง[v. exp.] (sāmāt damro) EN: be eligible to hold a position FR:
เถระ[n.] (thēra) EN: senior monk ; senior member of the Order ; [monk who has spent ten years or more in the monkhood and is eligible to be a preceptor] ; thera FR:
ยังไม่มีใครจอง[adj.] (yang mai mī) EN: eligible FR:

eligible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet; wahlfähig {adj}eligible
Untauglichkeiten {pl}ineligibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eligible
Back to top