ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eleven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eleven*, -eleven-

eleven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eleven (n.) ทีมกีฬาที่มีผู้เล่น 11 คน (เช่น ฟุตบอล)
eleven (n.) เลขสิบเอ็ด See also: จำนวนสิบเอ็ด
eleventh-hour decision (idm.) การตัดสินใจในนาทีสุดท้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
eleven(อีเลฟ'เวิน) n.,adj. สิบเอ็ด
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj.,n. ที่สิบเอ็ด,ส่วนที่11
English-Thai: Nontri Dictionary
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
11 (n.) eleven
สิบเอ็ด (n.) eleven Syn. 11
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OK, that's eleven guilty.ตกลงที่สิบเอ็ดว่ามีความผิด
There were eleven votes for guilty.มีสิบเอ็ดโหวตได้สำหรับความผิด
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน
I'll abstain. If there are eleven votes for guilty, I won't stand alone.ฉันจะงด หากมีคะแนนโหวตสิบเอ็ดสำหรับความผิดฉันจะไม่ยืนอยู่คนเดียว
She said she went to bed about eleven o'clock that night.She said she went to bed about eleven o'clock that night.
What happens at eleven o'clock?เกิดอะไรขึ้นที่ 11 นาฬิกา?
Oh, I'II have her home by eleven at the latest, sir.ผมจะพามาส่งห้าทุ่มอย่างดึกสุดครับ
This is a big one. Eleven centimeters across, fully intact.ใหญ่มาก เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 cm สมบูรณ์มาก
I looked it up online. It's eleven hundred dollars.เข้าไปเช็คราคาออนไลน์ ตั้ง 1100 เหรียญ
Chapter eleven "Powerless"บทที่ สิบเอ็ด "สิ้นท่า"
Look, Jesse came over to the palace at eleven o'clock Saturday night.ฟังนะ เจสซี่มาพักคืนวันเสาร์ ตอน 5 ทุ่ม
I started to set up this team, this... sort of this Ocean's Eleven team.เขื่อนพัง แล้วก็มีน้ำท่วม ล้าง ทำลายถนน

eleven ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十一年[shí yī nián, ㄕˊ ㄧ ㄋㄧㄢˊ, 十一年] eleven years
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, 十一] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949)
十一月[shí yī yuè, ㄕˊ ㄧ ㄩㄝˋ, 十一月] eleventh month; November
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, 甲戌] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054
第十一[dì shí yī, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄧ, 第十一] eleventh
北齐书[Běi Qí shū, ㄅㄟˇ ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 北齐书 / 北齊書] History of Qi of the Northern dynasties, eleventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Li Baiyao 李百藥|李百药 in 636 during Tang dynasty, 50 scrolls
周宣王[Zhōu Xuān wáng, ㄓㄡ ㄒㄩㄢ ㄨㄤˊ, 周宣王] King Xuan, eleventh King of Zhou, reigned (828-782 BC)

eleven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent
イレブる[, irebu ru] (v5r) to go to a Seven-Eleven
イレブン(P);イレヴン[, irebun (P); irevun] (n) (See 十一・1) eleven; (P)
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae)
セブンイレブン[, sebun'irebun] (n) Seven-Eleven
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray)
一の酉[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month
十一面観世音[じゅういちめんかんぜおん, juuichimenkanzeon] (n) (See 観世音) Ekadasamukha (eleven-faced Avalokitesvara)
十一面観音[じゅういちめんかんのん, juuichimenkannon] (n) eleven-faced Goddess of Mercy
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
子月[ねづき, neduki] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar
[いぬ, inu] (n) eleventh sign of Chinese zodiac (The Dog, 7pm-9pm, west-northwest, September)
泥縄式[どろなわしき, doronawashiki] (n,adj-no) last minute; eleventh hour
甲戌[きのえいぬ;こうじゅつ, kinoeinu ; koujutsu] (n) (See 干支) eleventh of the sexagenary cycle
神楽月[かぐらづき, kaguraduki] (n) (obsc) (See 霜月) eleventh lunar month
遅ればせ;後ればせ;遅れ馳せ;後れ馳せ[おくればせ, okurebase] (adj-no,n) (See 遅ればせながら・おくればせながら) belated; eleventh-hour
雪待月;雪待ち月[ゆきまちづき, yukimachiduki] (n) (obsc) (See 霜月) eleventh lunar month
雪待月;雪待つ月[ゆきまつつき, yukimatsutsuki] (n) (obsc) eleventh lunar month
霜月[しもつき;そうげつ, shimotsuki ; sougetsu] (n) (obs) eleventh month of the lunar calendar
霜降月;霜降り月[しもふりづき, shimofuriduki] (n) (See 霜月) eleventh lunar month
黄鐘[こうしょう, koushou] (n) (1) (See 壱越,十二律) (in China) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D); (2) eleventh lunar month

eleven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chā) EN: eleven o'clock in the morning ; 11:00 a.m. FR: onze heures du matin
ห้าทุ่ม = ๕ ทุ่ม[n. exp.] (hā thum) EN: 11 p.m. ; eleven in the evening FR: vingt-trois heures ; onze heures du soir
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:
เซเว่นอีเลฟเว่น = เซเว่น อีเลฟเว่น ; เซเว่น[TM] (Sēwen-Īlēwe) EN: 7-Eleven ; 7-eleven shop ; Seven Eleven FR: 7-Eleven [m]
สิบเอ็ด[num.] (sip-et) EN: eleven ; 11 FR: onze ; 11
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teū) EN: purslane ; pussley ; rose mose ; sun plant ; eleven-o'clock FR:
กุมภ์[n. prop.] (Kum ) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac ; Aquarius FR:
กุมภ-[pref.] (kumpha-) EN: Thai Zodiac sign for Aquarius ; the eleventh sign of the zodiac FR:
นึง[n.] (neung) EN: eleventh son FR: onzième fils [m]
นึง[n.] (ning) EN: eleventh son FR: onzième fils [m]
นิทเทส[n.] (nitthēt) EN: [name of the eleventh division of the Khuddaka Nikaya] FR:
[n.] (sø) EN: [eleventh letter of the Thai alphabet] FR: [onzième lettre de l'alphabet thaï]
ซ โซ่[n. exp.] (sø sō) EN: [eleventh letter of the Thai alphabet] FR: [onzième lettre de l'alphabet thaï]
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil
๑๑ (สิบเอ็ด)[num.] (sip-et) EN: 11 (eleven) FR: 11 (onze)

eleven ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
elf {num}eleven

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eleven
Back to top