ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electroplate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electroplate*, -electroplate-

electroplate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electroplate (vt.) เคลือบโลหะด้วยกระบวนการอิเล็กทรอโลซิส
English-Thai: Nontri Dictionary
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

electroplate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างชุบ[n. exp.] (chang chup) EN: electroplater ; plater FR: plaqueur [m]

electroplate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galvaniseur {m}galvanizer; electroplater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electroplate
Back to top