ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electronegative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electronegative*, -electronegative-

electronegative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electronegative (adj.) ซึ่งประกอบด้วยประจุไฟฟ้าลบ See also: ที่เป็นขั้วลบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronegative, Highlyดึงดูดอีเล็คตรอนได้ดี [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electronegative
Back to top