ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electromagnetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electromagnetic*, -electromagnetic-

electromagnetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electromagnetic (adj.) เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า
electromagnetic wave (n.) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
electromagneticadj. เกี่ยวกับภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electromagnetic interference (EMI)การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (อีเอ็มไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electromagnetic compatibilityการเข้ากันได้ของแม่เหล์กไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
electromagnetic waveคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, คลื่นซึ่งเกิดจากการสั่นของประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากประจุไฟฟ้าที่มีความเร่ง คลื่นนี้ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนค่าตลอดเวลาและตั้งฉากซึ่งกันและกัน แผ่กระจายออกจากแหล่งกำเนิดคลื่นด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วแสง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic induction
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic wave
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It has to be some kind of electromagnetic field.มันจะต้องมี ชนิดของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าบางส่วน
It metes electromagnetic frequencies.ใช้อ่านคลื่นความถี่แม่เหล็ก หรือไฟฟ้าไงล่ะ
Give off electromagnetic frequencies.จะสงสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า
Emits an electromagnetic signal.ที่จะแผ่สัญญาณคลื่นแม่เหล็กออกไป
It's an electromagnetic pulse that causes a high-intensity photoelectron surge.บางส่วนของคุณอยากมีชีวิตอยู่ และนั่น... เราต้องการเบนเน็ท นั่นมันดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้อีก
That's electromagnetic pulses.เครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าหน่ะ
We were attempting to use electromagnetic radiation to bend light around an object.เราทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า... .... กระจายรอบวัตถุ
All right, in order to get through that, we have to generate an electromagnetic field...เอาล่ะ เพื่อให้ผ่าน ตรงนั่น พวกเราต้องสร้าง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
We have to generate an electromagnetic field...พวกเราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า...
To have, uh, an electromagnetic field with the force that we want, we're going to need at least a couple of car batteries.จำเป็นต้อง อืม สนามแม่เหล็กไฟฟ้า กับแรงแม่เหล็กที่เราต้องการใช้ เราจำเป็นต้องมี
In order to get through that, we have to generate an electromagnetic field.เพื่อที่จะให้ผ่านไปได้ เราต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
To have an electromagnetic field with the force that we want, we're gonna need at least a couple of car batteries.จำเป็นต้องทำ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งพวกเราต้องใช้

electromagnetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
电磁兼容性[diàn cí jiān róng xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 电磁兼容性 / 電磁兼容性] electromagnetic compatibility
电磁噪声[diàn cí zào shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 电磁噪声 / 電磁噪聲] electromagnetic noise
电磁场[diàn cí chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄔㄤˇ, 电磁场 / 電磁場] electromagnetic fields
电磁干扰[diàn cí gān rǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 电磁干扰 / 電磁干擾] electromagnetic interference
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ, 电磁感应 / 電磁感應] electromagnetic induction
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, 电磁波 / 電磁波] electromagnetic wave
电磁脉冲[diàn cí mài chōng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 电磁脉冲 / 電磁脈衝] electromagnetic pulse (EMP)
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
电磁[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, 电磁 / 電磁] electromagnetic

electromagnetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field)
マグネチックスピーカー[, magunechikkusupi-ka-] (n) (abbr) electromagnetic loudspeaker
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult
レールガン[, re-rugan] (n) railgun (gun in which a conductive projectile is propelled using electromagnetic force)
波数[はすう, hasuu] (n) frequency (of electromagnetic waves)
電磁[でんじ, denji] (n) electromagnetic (physics)
電磁スペクトル[でんじスペクトル, denji supekutoru] (n) electromagnetic spectrum
電磁場[でんじば, denjiba] (n) electromagnetic field
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve
電磁波[でんじは, denjiha] (n) (See 電波) electromagnetic waves
電磁界[でんじかい, denjikai] (n) {comp} electromagnetic field
電磁誘導[でんじゆうどう, denjiyuudou] (n) electromagnetic induction
電磁調理器[でんじちょうりき, denjichouriki] (n) electromagnetic cooker
黒体[こくたい, kokutai] (n) black body (object that absorbs all electromagnetic radiation)
ウエーブ(P);ウェーブ;ウェイブ[, ue-bu (P); ue-bu ; ueibu] (n,vs) (1) wave (on water); (2) wave (electromagnetic, sound, etc.); (3) wavy hairstyle; (4) audience wave; the wave; (n) (5) {comp} WAVeform audio format; WAV; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field

electromagnetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[n.] (khleūnmaēle) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
คลื่นปานกลาง[n.] (khleūnpānkl) EN: medium frequency electromagnetic waves FR:
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (nīonam maēl) EN: electromagnetic induction FR:
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūo) EN: electromagnetic force ; electromotive force FR: force électromagnétique [f]
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (raēng maē l) EN: electromagnetic force FR: force électromagnétique [f]
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (rangsī maēl) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic pulse (EMP) FR: rayonnement électromagnétique [m]
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (sanāmmāelek) EN: electromagnetic field FR: champ électromagnétique [m]
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (sapektram m) EN: electromagnetic spectrum FR: spectre électromagnétique [m]

electromagnetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feld {n} [phys.] | elektromagnetisches Feldfield | electromagnetic field
elektromagnetische Verträglichkeit {f}electromagnetic compatibility (EMC)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electromagnetic
Back to top