ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-egoistic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น egoistic, *egoistic*,

-egoistic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:

-egoistic- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -egoistic-
Back to top