ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

egg-beater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *egg-beater*, -egg-beater-

egg-beater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egg-beater (sl.) เฮลิคอบเตอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า egg-beater
Back to top