ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effusively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effusively*, -effusively-

effusively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effusively (adv.) อย่างพรั่งพรู See also: อย่างท่วมท้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรั่งพรู (adv.) effusively See also: gushingly Syn. พรั่ง, พรู
พรั่งพรู (adv.) effusively See also: gushingly Syn. พรั่ง, พรู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา

effusively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พรั่งพรู[adv.] (phrangphrū) EN: effusively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effusively
Back to top