ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

efferent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *efferent*, -efferent-

efferent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
efferent (adj.) ซึ่งสั่งการจากอวัยวะส่วนกลาง (โดยเฉพาะสมองและไขสันหลัง) (ทางสรีรวิทยา) See also: ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง Ops. afferent
English-Thai: Nontri Dictionary
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
efferent-นำออก [มีความหมายเหมือนกับ excurrent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Efferent Dischargeเส้นประสาทที่นำกระแสประสาทออกสู่ภายนอก [การแพทย์]

efferent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve

efferent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
輸出[ゆしゅつ(P);しゅしゅつ, yushutsu (P); shushutsu] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) export; (2) efferent (medical); (P)
遠心性神経[えんしんせいしんけい, enshinseishinkei] (n) (See 求心性神経) efferent neuron; efferent nerve; efferent
遠心性[えんしんせい, enshinsei] (adj-no) efferent; centrifugal

efferent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
efferent; herausführend; ableitend {adj} [anat.] | efferente Nervenbahnenefferent | efferent nerves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า efferent
Back to top