ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecology

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecology*, -ecology-

ecology ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecology (n.) นิเวศวิทยา See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม Syn. bionomics
ecology (n.) ระบบนิเวศน์ See also: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์
English-Thai: HOPE Dictionary
ecology(อีคอล'โลจี) n. นิเวศวิทยา,สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม, Syn. oecology, See also: ecologic,ecological adj. ecologist n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ecologyนิเวศวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecologyนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบนิเวศ (n.) ecology
นรีเวชวิทยา (n.) gynecology Syn. นรีเวชศาสตร์
นรีเวชศาสตร์ (n.) gynecology
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Paul Hawkins book The Ecology of Commerce and I began to read The Ecology of Commerce, really desperate for inspiration and very quickly into that bookหนังสือของ พอล ฮอคินส์ ชื่อ นิเวศวิทยาของการค้า ผมเริ่มอ่าน เพราะกำลังควานหาแรงบันดาลใจอยู่พอดี
As you said, Matoba uses the ecology group as his front.อย่างที่คุณเคยพูดไว้ มาโทบะหลอกใช้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องบังหน้า
Spend a lifetime adapting to earth's ecology but never adapted to ours.ใช้ชีวิตปรับตัวในระบบนิเวศน์บนโลกมนุษย์ได้ แต่ปรับตัวเข้ากับเราไม่ได้
I'm not wearing "Kubo Gynecology' on my backฉันไม่ใส่ชุด "คุโบนารีเวช" หรอก
Kubo Gynecology My family's money, huh?คุโบนารีเวช เงินสนับสนุนจากบ้านฉัน
Kubo Gynecology Family money.คุโบนารีเวช เงินทางบ้าน...
Gynecology for Geeks.นรีเวชศาสตร์สำหรับเด็กเรียน
No, I'd go gynecology over dermatology.ไม่ ฉันเลือกเป็นหมอสูติมากกว่าหมอโรคผิวหนัง
Not to mention they're threatening the island's ecology...ไม่เพียงแต่คุกคามระบบนิเวศน์นะ
Dr. Wells has a PhD in physics, a masters in both astronomy and wildlife ecology, and he's two credits short of a masters in forensic anthropology.ดร.เวลส์จบปริญยาเอกทางฟิสิกส์ ปริญญาโททั้งทางด้านดาราศาสตร์ และนิเวศวิทยาสัตว์ป่า และเขายังขาดเพียงแค่2หน่วย

ecology ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孕产[yùn chǎn, ㄩㄣˋ ㄔㄢˇ, 孕产 / 孕產] pregnancy and childbirth; obstetrics and gynecology
妇产科[fù chǎn kē, ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄎㄜ, 妇产科 / 婦產科] department of gynecology and obstetrics; birth clinic
生态学[shēng tài xué, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ, 生态学 / 生態學] ecology
妇科[fù kē, ㄈㄨˋ ㄎㄜ, 妇科 / 婦科] gynecology
原生[yuán shēng, ㄩㄢˊ ㄕㄥ, 原生] way of life; ecology; primary
生态[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ, 生态 / 生態] way of life; ecology

ecology ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコ[, eko] (n) (abbr) (See エコロジー) ecology
カンコロジー[, kankoroji-] (n) kan ecology (beautifying an area by picking up cans)
ソーシャルエコロジー[, so-sharuekoroji-] (n) social ecology
ディープエコロジー[, dei-puekoroji-] (n) deep ecology
ヒューマンエコロジー[, hyu-man'ekoroji-] (n) human ecology
海洋生態学[かいようせいたいがく, kaiyouseitaigaku] (n) marine ecology
群集生態学[ぐんしゅうせいたいがく, gunshuuseitaigaku] (n) synecology; community ecology
行動生態学[こうどうせいたいがく, koudouseitaigaku] (n) behavioral ecology; behavioural ecology
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants)
エコロジー(P);エコロジ(P)[, ekoroji-(P); ekoroji (P)] (n) ecology; (P)
個生態学[こせいたいがく, koseitaigaku] (n) autecology; autoecology
婦人科[ふじんか, fujinka] (n) gynecology; (P)
婦人科学[ふじんかがく, fujinkagaku] (n,adj-no) gynecology
産婦人科[さんふじんか, sanfujinka] (n) maternity and gynaecology department (gynecology); department of obstetrics and gynaecology (gynecology); (P)

ecology ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิเวศวิทยา[n.] (niwētwittha) EN: ecology FR: écologie [f]
นิเวศวิทยาชุมชนเมือง[n. exp.] (niwētwittha) EN: urban ecology FR:
นิเวศวิทยาการเมือง[n. exp.] (niwētwittha) EN: political ecology FR: écologie politique [f]
นิเวศวิทยาประยุกต์[n. exp.] (niwētwittha) EN: applied ecology FR: écologie appliquée [f]
นรีเวชศาสตร์[n.] (narīwētchas) EN: gynecology FR:
นารีเวชศาสตร์[n.] (nārīwētchas) EN: gynecology FR:
นรีเวชวิทยา[n.] (narīwētwitt) EN: gynecology FR:
แผนกคลอด[n.] (phanaēk khl) EN: gynecology FR: gynécologie [f]
แผนกสูตินารีเวช แผนกคลอด[n. exp.] (phanaēk sūt) EN: obstetrics and gynecology FR: obstétrique et gynécologie [fpl]
สูตินรีเวช[n.] (sūtinarīwēt) EN: obstetrics and gynecology FR: gynécologue [m] ; gynécologiste [m]

ecology ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology
Landschaftsökologie {f}landscape ecology

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecology
Back to top