ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecological

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecological*, -ecological-

ecological ในภาษาไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they bite and start dropping these things in the water, it'll be an ecological disaster.ถ้าพวกนั้นเห็นชอบ และเริ่มปล่อยเครื่องลงน้ำ ระบบชีวะก็จะพัง
And one of the reasons it's not true anymore is that the most vulnerable part of the Earth's ecological systemเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้มันไม่เป็นความจริงอีกต่อไป ก็คือส่วนที่เสียหายได้ง่ายที่สุดของระบบนิเวศของโลก
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก
It's called an ecological succession.นั่นเรียกว่า การสืบทอดทางนิเวศวิทยา
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
... that President Obama has chosen former president John F. Kennedy to lead the government's new agency aimed at slowing ecological breakdown.เป็นผู้นำนโยบาย ชลอการ... แตกหักของถิ่นที่พักอาศัย ประธานาธิบดีเคเนดี้มีแผนจะลดบทบาทของท่านเอง
Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones.Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones.

ecological ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコマーク[, ekoma-ku] (n) (abbr) ecological mark
エコロジー神学[エコロジーしんがく, ekoroji-shingaku] (n) ecological theology
エコロジー運動[エコロジーうんどう, ekoroji-undou] (n) ecological movement
エコロジカル[, ekorojikaru] (adj-no) ecological
環境理論[かんきょうりろん, kankyouriron] (n) ecological theory
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
唐当帰[からとうき;カラトウキ, karatouki ; karatouki] (n) (uk) (See 当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)
地球に優しい[ちきゅうにやさしい, chikyuuniyasashii] (exp) earth-friendly; ecological; sustainable
当帰[とうき;トウキ, touki ; touki] (n) (1) (uk) dong dang gui (aromatic herb similar to dong quai, Angelica acutiloba); (2) (obsc) (See 唐当帰) dong quai (aromatic herb used to treat various gynecological symptoms, Angelica sinensis)

ecological ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงนิเวศ = เชิงนิเวศน์[adj.] (choēng niwē) EN: ecological FR: écologique
การประเมินค่าเชิงนิเวศ[n. exp.] (kān pramoēn) EN: ecological evaluation FR:
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์[n. exp.] (kān thǿngth) EN: ecological tourism ; ecotourism FR: tourisme écologique [m] ; écotourisme [m]
ความตรงเชิงสภาพการณ์[n. exp.] (khwām trong) EN: ecological validity FR:
ผลกระทบเชิงนิเวศ[n. exp.] (phon kratho) EN: ecological impact FR: impact écologique [m]
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound ; green FR: respectueux de l'environnement ; vert
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit tø ) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound FR: respectueux de l'environnement

ecological ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA)
Umweltbewusstsein {n}ecological awareness; environmental awareness
Umweltkatastrophe {f}ecological disaster; environmental catastrophe; eco-catastrophe
Umweltkrise {f}ecological crisis
Umweltrelevanz {f}ecological relevance
ökologische Krise {f}ecological crisis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecological
Back to top