ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ebullition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ebullition*, -ebullition-

ebullition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ebullition (n.) ความเดือดพล่าน (คำทางการ) See also: การเดือด Syn. boiling, bubbling
English-Thai: HOPE Dictionary
ebullition(เอบบะลิชเชิน) n. อารมณ์เดือดพล่าน,การระเบิด,ความเดือดพล่าน,การเดือด
English-Thai: Nontri Dictionary
ebullition(n) ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ebullitionการเดือด [การแพทย์]

ebullition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沸腾[fèi téng, ㄈㄟˋ ㄊㄥˊ, 沸腾 / 沸騰] boiling; ebullition

ebullition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำเดือด[n. exp.] (nām deūat) EN: boiling water FR: eau en ébullition [f]
จุดเดือด[n.] (jutdeūat) EN: boiling point FR: point d'ébullition [m]
ต้มให้เดือด[v. exp.] (tom hai deū) EN: FR: porter à ébullition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ebullition
Back to top