ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earphone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earphone*, -earphone-

earphone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earphone (n.) หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์ See also: หูฟัง
earphones (n.) หูฟังโทรศัพท์ See also: หูฟังวิทยุ
English-Thai: HOPE Dictionary
earphonen. หูฟังวิทยุหรือโทรศัพท์
English-Thai: Nontri Dictionary
earphone(n) หูฟัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earphoneหูฟัง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've been given a set of audio-adapting earphonesพวกคุณจะได้รับชุดของหูฟัง สำหรับดัดแปลงเสียง
Can't we give her a CD player and earphones?เราให้เครื่องเล่นซีดี กับหูฟังเธอไม่ได้หรือไง
The latest earphones. You signed for them.หุฟังใหม่ล่าสุด คุณเซ็นซื้อมันไปเเล้ว
He even promised me that he will wear earphones while watching.เขาสัญญาว่าเขาจะ สวมหูฟังขณะดู
(* Hip hop in earphones, lyrics indistinct *) Max...ผมจะจัดการพวกคุณเอง แม็กซ์

earphone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳机[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, 耳机 / 耳機] telephone receiver; headphones; earphones

earphone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤホン(P);イヤフォン(P);イヤホーン[, iyahon (P); iyafon (P); iyaho-n] (n) earphone; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earphone
Back to top