ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earldom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earldom*, -earldom-

earldom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earldom (n.) ตำแหน่งท่านเอิร์ล
English-Thai: Nontri Dictionary
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล

earldom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アールダム;アールドム[, a-rudamu ; a-rudomu] (n) earldom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earldom
Back to top