ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earflap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earflap*, -earflap-

earflap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earflap (n.) ผ้าปิดหูที่ติดอยู่กับหมวก
English-Thai: HOPE Dictionary
earflap(เอียร์'แฟลพ) n. หมวกปิดหู, Syn. earlap

earflap ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳覆い[みみおおい, mimiooi] (n) earflaps; earmuffs

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earflap
Back to top