ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eardrop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eardrop*, -eardrop-

eardrop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eardrop (n.) ตุ้มหู Syn. pendant earing
eardrop (n.) ยาหยอดหู
English-Thai: HOPE Dictionary
eardropn. ตุ้มหู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't let the teardrops startอย่าปล่อยให้หยาดเริ่มต้น
Happiness... is just a teardrop away.อะไรที่เหมาะสม... แค่เพียงหยด น้ำตาออกมา.
Some gangs are in teardrops of blood by killing.บางแกงค์จะสักหยดน้ำตาเลือดได้จากการฆ่า
[Massive Attack's Teardrop][Massive Attack's Teardrop]
What do you think that is, a teardrop?คุณคิดว่ายังไง มันคือหยดน้ำตารึเปล่า
♪ A teardrop from heaven ♪# A teardrop from heaven #
And... he has a C2 teardrop fracture and lateral mass fracture... as well as a C6 spinous process fracture.กระดูกซี 2 แตก กระดูกแลเทอรัลแมสแตก รวมทั้งกระดูกสันหลังซี 6 แตก

eardrop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳坠子[ěr zhuì zi, ㄦˇ ㄓㄨㄟˋ ㄗ˙, 耳坠子 / 耳墜子] eardrops (pendant jewelry); earrings
泪光[lèi guāng, ㄌㄟˋ ㄍㄨㄤ, 泪光 / 淚光] glistening teardrops
泪水[lèi shuǐ, ㄌㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 泪水 / 淚水] teardrop; tears

eardrop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤドロップ[, iyadoroppu] (n) eardrop (earring with a pendant)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イッテンチョウチョウウオ[, ittenchouchouuo] (n) teardrop butterflyfish (Chaetodon unimaculatus); teardrop coralfish; one-spot butterfly
涙滴型[るいてきがた, ruitekigata] (adj-no,n) teardrop-shaped
点耳薬[てんじやく, tenjiyaku] (n) ear drops (medicine); eardrops

eardrop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำตา[n.] (nāmtā) EN: tear ; teardrop FR: larme [f] ; pleurs [mpl] (litt.)

eardrop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tränentropfen-Falterfisch {m} (Chaetodon unimaculatus) [zool.]teardrop butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eardrop
Back to top