ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dynamics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dynamics*, -dynamics-

dynamics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dynamics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับพลังงานและการเคลื่อนที่ See also: วิชากลศาสตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
dynamics(ไดแนม'มิคซฺ) n. สาขาวิชากลศาสตร์ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนที่และความสมดุลของระบบการเคลื่อนที่,แรงผลักดัน,พลศาสตร์,ลักษณะหรือประวัติการเปลี่ยนแปลง,การเจริญเติบโตและการพัฒนา,การแปรผันและระดับสูงต่ำของเสียงดนตรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dynamicsพลศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamicsพลศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลศาสตร์ (n.) dynamics Syn. วิชาพลศาสตร์
วิชาพลศาสตร์ (n.) dynamics
อากาศพลศาสตร์ (n.) aerodynamics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My database does not encompass the dynamics of human pair bonding.ฐานข้อมูลของผม ไม่ครอบคลุม เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์
You don't know squat about the dynamics of marriage.ลูกไม่เข้าใจ ระยะบอบบางในการแต่งงาน
Massive dynamics william bell.วิลเลียม เบลล์แห่งแมสสีฟ ไดนามิคส์
Massive dynamics isn't exactly being forthcoming or courteous.แมสสีฟ ไดนามิคส์ ไม่ค่อยเต็มใจให้ความร่วมมือ
16 years. I owe massive dynamics my life,ฉันเป็นหนี้ชีวิต แมสสีฟ ไดนามิคส์
My interpretation of your working relationship is based on the unfolding, interpersonal dynamics of that first case.การตีความของผม เรื่องความสัมพันธ์ในการทำงาน มาจากปฏิกิริยาของพวกคุณ ที่เห็นได้
Like, the couple dynamics have changed, and there's been a little awkwardness between you, Matt and me, and I just think it's important that we get over it.กับการเป็นแฟน เปลี่ยนคู่กันไป ซึ่งมันออกจะ กระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง ระหว่างคุณ แมตต์ และฉัน
It's fluid dynamics for the gas that collapses.ดังนั้นจำลองการล่มสลาย ของดาวฤกษ์ซูเปอร์โนวา
Based on her life experience, we were hoping that agent Seaver might recognize something in the family dynamics inside the community that could be helpful.จากประสบการณ์ชีวิตเธอ เราหวังว่าจนท.ซีเวอร์ อาจจดจำบางอย่างของความเป็นไปในครอบครัว
He monitored the families on the Internet and picked them because their dynamics mirror his own, yet they project the appearance of perfection that he fantasizes about.เขาตามดูครอบครัวพวกนี้ ในอินเทอร์เน็ต และเลือกพวกเขาเพราะ มันทำให้เขานึกถึงตัวเอง แต่พวกเขาก็ยังทำให้ตัวเอง ดูสมบูรณ์แบบตามที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน
Dynamics, can you confirm vibration? It looks good here.พลศาสตร์ คุณสามารถยืนยัน การสั่นสะเทือน?

dynamics ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动力学[dòng lì xué, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 动力学 / 動力學] dynamics (math.); kinetics
空气动力学[kōng qì dòng lì xué, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 空气动力学 / 空氣動力學] aerodynamics
流体力学[liú tǐ lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体力学 / 流體力學] fluid mechanics; hydrodynamics
流体动力学[liú tǐ dòng lì xué, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 流体动力学 / 流體動力學] fluid dynamics
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, 显焓 / 顯焓] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another
热力学[rè lì xué, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 热力学 / 熱力學] thermodynamics

dynamics ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーダイナミックス[, kara-dainamikkusu] (n) color dynamics; colour dynamics
グループダイナミックス[, guru-pudainamikkusu] (n) group dynamics
ダイナミックス[, dainamikkusu] (n) dynamics
強弱記号[きょうじゃくきごう, kyoujakukigou] (n) dynamics mark (music); dynamics marking
気体力学[きたいりきがく, kitairikigaku] (n) gas dynamics
エアロダイナミックス[, earodainamikkusu] (n) aerodynamics
ダイナミクス[, dainamikusu] (n) dynamics; (P)
化学熱力学[かがくねつりきがく, kagakunetsurikigaku] (n) chemical thermodynamics
楽語[がくご, gakugo] (n) words used to describe tempo, dynamics, etc. in music; musical terminology
派閥力学[はばつりきがく, habatsurikigaku] (n) factional dynamics; power relationships among factions; factional power politics
空気力学[くうきりきがく, kuukirikigaku] (n,adj-no) aerodynamics
解析力学[かいせきりきがく, kaisekirikigaku] (n) analytical dynamics; analytical mechanics
量子電気力学[りょうしでんきりきがく, ryoushidenkirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED
量子電磁力学[りょうしでんじりきがく, ryoushidenjirikigaku] (n) quantum electrodynamics; QED
電磁気学[でんじきがく, denjikigaku] (n) electrodynamics; electromagnetism
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics

dynamics ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จลศาสตร์[n.] (jonlasāt) EN: dynamics ; kinetics FR: dynamique
การเคลื่อนไหว[n.] (kān khleūoe) EN: motion ; movement ; dynamics ; activity FR: mouvement [m]
การเคลื่อนไหวของกลุ่ม[n. exp.] (kān khleūoe) EN: group dynamics FR:
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ [n. exp.] (kitjakam kl) EN: group dynamics FR: dynamique de groupe [f]
กลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา[n. exp.] (konlasāt kh) EN: computational fluid dynamics (CFD) FR:
พลศาสตร์[n.] (phonlasāt) EN: dynamics FR: dynamique [f]
พลศาสตร์ของไหล[n. exp.] (phonlasāt k) EN: fluid dynamics FR: dynamique des fluides [f]
พลวัตกลุ่ม[n. exp.] (phonlawat k) EN: group dynamics FR:
พลวัตทางสังคม[n. exp.] (phonlawat t) EN: social dynamics FR: dynamique sociale [f]
วิชาพลศาสตร์[n. exp.] (wichā phonl) EN: dynamics FR:
อากาศพลศาสตร์[n. exp.] (ākāt phonla) EN: aerodynamics FR: aérodynamique [f]
กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ [n. exp.] (kot khøng t) EN: laws of thermodynamics FR: lois de la thermodynamique [fpl] ; principes de la thermodynamique [mpl]
กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: first law of thermodynamics FR: premier principe de la thermodynamique [m]
กฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: third law of thermodynamics FR:
กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ [n. exp.] (kot khø thī) EN: second law of thermodynamics FR: deuxième principe de la thermodynamique [m] ; deuxième loi de la thermodynamique [f] ; principe de Carnot [m]
กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์[n. exp.] (kot khø thī) EN: zeroth law of thermodynamics FR:
เภสัชพลศาสตร์[n.] (phēsatchaph) EN: pharmacodynamics FR:
เทอร์โมไดนามิกส์ [n.] (thoēmōdainā) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์[n.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics FR: thermodynamique [f]
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: basic thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์เคมี[n. exp.] (unhaphonlas) EN: chemical thermodynamics FR:
อุณหพลศาสตร์ของการทำความเย็น[n. exp.] (unhaphonlas) EN: thermodynamics of refrigeration FR:

dynamics ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strukturdynamik {f}structural dynamics
Aerodynamik {f}aerodynamics
Maschinendynamik {f}dynamics of machines
Hydrodynamik {f}hydrodynamics

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dynamics
Back to top