ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dyarchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dyarchy*, -dyarchy-

dyarchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dyarchy (n.) การปกครองที่ใช้ 2 กฎ

dyarchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
両頭政治[りょうとうせいじ, ryoutouseiji] (n) diarchy; dyarchy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dyarchy
Back to top