ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dry-as-dust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dry-as-dust*, -dry-as-dust-

dry-as-dust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry-as-dust (sl.) ไร้ชีวิตชีวา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dry-as-dust
Back to top