ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drummer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drummer*, -drummer-

drummer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drummer (n.) คนตีกลอง
English-Thai: HOPE Dictionary
drummern. มือกลอง
English-Thai: Nontri Dictionary
drummer(n) มือกลอง,คนตีกลอง,เซลส์แมน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลองนำ (n.) chief drummer
จ่ากลอง (n.) chief drummer Syn. กลองนำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drummer boy from Illinois went crash, boom, bangคนตีกลองจากอิลิโนยทำแตนชบูมแบง
Cat's dad's drummer for The Weary.พ่อของแคทเป็นมือกลองให้กับวง เดอะแวรี่
Hey, guys. I used to be the, uh, backup drummer for, uh, Whitesnake.เฮ้พวก ฉันเคยเป็นมือกลองแบ็คให้วงไวท์สเน็คนะ
In those days, the drummer would be in a little booth so the drums were just totally, you know,. crushed.ในยุคนั้น มือกลองจะอยู่ในห้องเล็กๆ เสียงกลองมันก็เลย แบบว่า อึดอัดไปหมดเลย
I was really into the drummer first off, I...ผมสะดุดหูกับเสียงกลองก่อนเลย แบบว่า...
Weren't you a drummer once?ลุงๆ ลุงเคยตีกลองด้วยหรอ
They could make action figures of you. Drummer not included.ฉันก็พอเดาคุณออก ไม่รวมมือกลองนั่น
You know, if you don't have a drummer then why do you have drums, you fistful of assholes?นี่ถ้าพวกนายไม่มีมือกลอง แล้วพวกนายมีกลองเอาไว้ทำไม
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี
Like a little drummer boy.เหมือนเป็นมือกลองตัวน้อยๆ
All we need now is a drummer with his own kit.ที่เราต้องการตอนนี้ คือมือกลองที่มีกลองเอง
Because the drummer from buffalo Tom groped you. no?เพราะมือกลองจากบัฟฟาโล่ ทอม ลวนลามคุณ ไม่นะ?

drummer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓手[こしゅ, koshu] (n) drummer
ドラマー[, dorama-] (n) drummer; (P)

drummer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ่ากลอง[n. exp.] (jākløng) EN: chief drummer (of victory drums) FR:
ผู้เล่นกลอง[n. exp.] (phū lēn klø) EN: drummer FR: batteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drummer
Back to top