ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drowning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drowning*, -drowning-

drowning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drowning (adj.) ซึ่งจมน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drowningการจมน้ำ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tony couldn't sell a boat to a drowning man.เขาขายอะไรไม่เป็นสักอย่าง
I'm drowning here! And you're describing the water.ผมกำลังจมน้ำตายแต่คุณมัว แต่สาธยายว่าน้ำเป็นยังไง
Howl, cut it out, cut it out, I'm gonna drown, I'm drowning here Howl!ฮาล์ว พอ พอได้แล้ว ฉันจะจมน้ำตายอยู่แล้ว ฮาล์ว!
Look, just because you saved me when i wasn't really drowning does not give you the right to slobber all over me.นี่ เพียงเพราะว่านายช่วยฉันไว้ตอนที่ฉันไม่ได้จมน้ำ ไม่ได้ทำให้นายมีสิทธิ์ที่จะมาทำยุ่มย่ามกะฉันน่ะ
Sophie Carlton is the third Lake Manitoc drowning this year.โซเฟีย คาร์ลตัน เป็นรายที่สามที่หายไปในปีนี้
Now, I'm sorry, but, why does the wildlife service care about an accidental drowning ?ขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนใจอุบัติเหตุการจมน้ำ
So there's the three drowning victims this year.ปีนี้มีเหยื่อมจมน้ำทั้งหมดสามราย
Sophie's drowning and Will's death.โซฟี่จมน้ำแล้ว วิลล์ก็ตาย
Chris Barr's drowning the connection wasn't to Bill Carlton.คริส บาร์จมน้ำตาย แต่เขาไม่เกี่ยวข้องกับบิลล์คาร์ลตัน ฝีมือนายอำเภอนั่นแน่
I don't know. Drowning sounds like a much gentler way to go.ฉันไม่รู้ จมน้ำตายนั้น เหมือนเป็นวิธีที่อ่อนโยนมาก ที่จะไป
This country is drowning in it.ประเทศนี้กำลังจมอยู่กับมัน
People falling off of ladders and drowning in their jacuzzis all over the neighborhood.มีทั้งคนที่พลัดตกบันไดแล้วก็ จมน้ำในอ่างอาบน้ำ ที่วไปในชุมชนนี้เลยล่ะ

drowning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉潭[chén tán, ㄔㄣˊ ㄊㄢˊ, 沉潭] drowning sb tied to a rock (as a form of torture)
女娃[nǚ wá, ㄋㄩˇ ㄨㄚˊ, 女娃] mythological daughter of Fiery Emperor 炎帝 who turned into bird Jingwei 精衛|精卫 after drowning

drowning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
水禍[すいか, suika] (n) flood disaster; drowning
溺れ死に[おぼれじに, oborejini] (n) (sens) death by drowning
溺死[できし, dekishi] (n,vs) death by drowning
自棄酒;やけ酒;焼け酒;焼酒[やけざけ, yakezake] (n) drowning one's cares in drink; drinking in desperation
自棄飲み;焼飲み[やけのみ, yakenomi] (n,vs) drowning one's cares in drink
水死[すいし, suishi] (n,vs) drowning; (P)
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck
溺れ死ぬ[おぼれじぬ, oborejinu] (v5n) (sens) to die by drowning; to drown

drowning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เตี้ยอุ้มค่อม[X] (tīa-umkhǿm) EN: Drown not thyself to save a drowning man. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drowning
Back to top