ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drive into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drive into*, -drive into-

drive into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drive into (phrv.) ต้อนเข้าไป See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive into (phrv.) ตอกตะปู
drive into (phrv.) พร่ำสอนสั่ง See also: ตอกย้ำ Syn. hammer into
drive into (phrv.) บังคับให้ทำ Syn. drive to
drive into a corner (vt.) ต้อนเข้ามุม Syn. trap, bring to bay
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're talking a Sunday drive into some serious dementia.ผู้หญิงมีให้เลือกตั้งมากมาย ผู้ชายก็ยังดี.. แต่หมอนี่วิปริตสุด ๆ
I forgot to sign some papers. I may have to drive into town.ผมลืมเซ็นเอกสารบางฉบับ ผมอาจต้องขับรถเข้าเมือง
Is Nome a place you can drive into orนอร์มเป็นที่ ๆ ขับรถไปได้ไหม หรือ...
You wait until every guard is out of the booth before you drive into it.คุณรอให้การ์ดทุกคนออกจากป้อม ก่อนที่คุณจะขับชน
The tip has to drive into the firing cap, set off the shell secure them with this things, a couple tapes, simple ...หัวหอกต้องใส่เข้าไปในรังเพลิง ทำปลอกขึ้นมา หุ้มด้วยไอ้นี่ พันเชื่อมด้วยเทป, ง่าย...
Something that would make her want to drive into a river with a car full of people?นานพอจะรู้ถึงว่าทำไมเธอถึงอยากจะขับ ลงไปในแม่น้ำกับรถที่เต็มไปด้วยคน

drive into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り入る[のりいる, noriiru] (v5r) to ride into (a place); to drive into (a place)
乗り入れる[のりいれる, noriireru] (v1,vt) to ride into (a place); to drive into (a place); extend (a line into a city)
叩き込む;たたき込む[たたきこむ, tatakikomu] (v5m,vt) to drive into; to throw into; to hit into

drive into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต้อนเข้าคอก[v. exp.] (tøn khao kh) EN: drive into an enclosure FR:
ต้อนเข้ามุม[v. exp.] (tøn khao mu) EN: corner ; drive into a corner FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drive into
Back to top