ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dribet*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dribet, -dribet-

*dribet* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dribet (n.) หยดน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dribet*
Back to top