ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doyen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doyen*, -doyen-

doyen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doyen (n.) ผู้อาวุโส See also: ผู้มีประสบการณ์และโดดเด่นในกลุ่ม Syn. senior, person of higher rank
English-Thai: HOPE Dictionary
doyen(ดอย'เอน) n. ผู้อาวุโส -pl. doyens

doyen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主席外交官[しゅせきがいこうかん, shusekigaikoukan] (n) doyen of the diplomatic corps
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P)

doyen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college ; rector FR: doyen [m] ; recteur [m]
คณบดี[n.] (khanabodī =) EN: dean FR: doyen [m]
ปริณายก[n.] (parināyok) EN: leader ; doyen FR:
รองคณบดี[n. exp.] (røng khanab) EN: associate dean FR: vice-doyen [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doyen
Back to top