ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dowdily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dowdily*, -dowdily-

dowdily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dowdily (adv.) อย่างล้าสมัย See also: อย่างมอซอ, เชย

dowdily ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอซอ[adv.] (møsø) EN: shabbily ; dowdily ; dirtily FR:
อย่างมอซอ[adv.] (yāng møsø) EN: dowdily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dowdily
Back to top