ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double-decker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double-decker*, -double-decker-

double-decker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double-decker (sl.) (ขนมปัง) แซนด์วิชสองชั้น
double-decker (sl.) รถบัสสองชั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Really? That means that JJ gets the double-decker bus?จริงเหรอ หมายความว่าจะให้ รถสองชั้นกับเจเจเหรอ
Ernie, two double-deckers at 1 2 o'clock.เออร์นี่ มีรถเมล์สองชั้น2คันที่12นาฬิกาเป๊ะเลย

double-decker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルデッカー[, daburudekka-] (n) double-decker
二階建てバス[にかいだてバス, nikaidate basu] (n) double-decker bus

double-decker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถทัวร์สองชั้น [n. exp.] (rot thūa sø) EN: double-decker FR: autocar à double étage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double-decker
Back to top