ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

double-bagger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *double-bagger*, -double-bagger-

double-bagger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double-bagger (sl.) คนอัปลักษณ์ See also: คนน่าเกลียด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า double-bagger
Back to top