ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dormer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dormer*, -dormer-

dormer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dormer (n.) หน้าต่างที่ยื่นออกมาจากหลังคา
English-Thai: HOPE Dictionary
dormer(ดอร์'เมอะ) n. หน้าต่างที่ยื่นออกจากหลังคาบ้าน,หน้าต่างหลังคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dormer windowหน้าต่างหลังคา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

dormer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドーマー[, do-ma-] (n) dormer
ドーマーウインドー[, do-ma-uindo-] (n) dormer window; (P)
明かり取り;明り取り;明りとり;明かり採り[あかりとり, akaritori] (n) skylight; dormer; transom; dormer window
明かり窓;明り窓[あかりまど, akarimado] (n) transom; skylight; dormer window

dormer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgaube {f}dormer of a roof
Dachluke {f}dormer window

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dormer
Back to top